ovečka ovečka
Drobečková navigace

Úvod > Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 4, V Benátkách 1751

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 4, V Benátkách 1751

Termín zápisu pro podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok je vyhlašován jednou ročně a to na základě dohody mezi zřizovatelem a ředitelkou MŠ.
Obvykle probíhá ve dvou po sobě následujících pracovních dnech od 13,00 do 17,00 hodin.
Žádosti o přijetí se vydávají ve dvou dnech, 14 dní před přijímáním žádostí již řádně vyplněných.
Termín pro podání žádosti je stanoven po dohodě se zřizovatelem a zveřejněn způsobem v místě obvyklým, tj. vyvěšením plakátů na viditelném místě a na webových stránkách mateřské školy nejpozději 1 měsíc předem.
Zřizovatel zveřejňuje termín pro podání žádostí v časopisu Prahy 11 Klíč a na svých webových stránkách.
Mají-li rodiče zájem, mohou si v rámci Dne otevřených dveří prohlédnout prostory školy, kde jsou informováni o provozu MŠ, o výši úplaty a aktivitách školy, atd.. Informace lze získat i na webových stránkách školy.
O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, i v případě shodnosti posuzovaných kritérií v ojedinělých individuálních případech.
O přijetí dítěte v rámci „zápisu“ nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.
Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím ředitelky MŠ k Odboru správních činností ve školství MHMP.