ovečka ovečka

Vzor žádosti

 

Žádám o vystavení potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole v roce 2019. 

Jméno dítěte: ..................................................................................

Datum narození dítěte: ..................................................................

V Praze dne ................................ Podpis zákonného zástupce